10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع

عنوانالامامه و اهل البیت (ع) فی الفکر المعتزلی الجاحظ انموذجا

نویسندهجعفر دلشاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانکنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمه ی اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

سفرهای حدیث پژوهی شیعیان به عراقین (کوفه و بصره)
محمدعلی مهدوی راد آتنا بهادری
PDF

عنوانسفرهای حدیث پژوهی شیعیان به عراقین (کوفه و بصره)

نویسندهمحمدعلی مهدوی راد, آتنا بهادری

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه امام علی علیه السلام در نشر علوم دین در مراکز علمی جامعه اسلامی قرن اول
حسن طارمی راد محمدفرید انصاری عبدالحمید ابطحی
PDF

عنوانجایگاه امام علی علیه السلام در نشر علوم دین در مراکز علمی جامعه اسلامی قرن اول

نویسندهحسن طارمی راد, محمدفرید انصاری, عبدالحمید ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننبرد جمل / ترجمه الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة

نویسندهمحمد بن محمد بن نعمان العکبری (شیخ مفید)

مصححمحمود مهدوی دامغانی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة

نویسندهمحمد بن محمد بن نعمان العکبری (شیخ مفید)

مصححعلی میرشریفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرکنگره هزاره شیخ مفید(ره)

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

جلد1

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر