10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانجغرافیای انسانی تشیع در ایران قرن هشتم بر مبنای کتاب نزهه القلوب حمدالله مستوفی

نویسندهمسعود شاهمرادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق در شناخت دانش پژوهان از تلقی علمای روحانی شیعه از مشروطیت

نویسندهلقمان نیری دهقان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدگاه مستشرقان در زمینه جایگاه مادر امام سجاد (ع) در نزد شیعیان

نویسندهناهید طیبی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانذهنیات حاکم بر کتاب «تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق»

نویسندهذبیح الله نعیمیان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی