10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
1003
1064
PDF PDF

عنواننظریه الامامه لدی الشیعه الاثنی عشریه؛ تحلیل فلسفی للعقیده

نویسندهاحمد محمود صبحی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردار النهضة العربیة

تاریخ چاپ1411 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالتیار الاستردادی - الفلسفی المصری و دراسه الشیعه الامامیه الاثنی عشریه (د. علی سامی النشار/ د. احمد صبحی)

نویسندهزهیر غزاوی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اثناعشریه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانپیشینه تشیع و تطور آن در نخستین سده های تاریخ اسلامی

نویسندهمحمد حسین منظورالاجداد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرسید مصطفی میرسلیم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی شیوه مبارزه ائمه شیعه اثناعشری و ائمه زیدیه (از دوره امویان تا آغاز عصر غیبت صغرا)

نویسندهآسیه دامن افشان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260 , تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانحدیث «اثناعشر» در اندیشه کلامی ابن شهر آشوب در «المناقب»

نویسندهعزالدین رضانژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپمازندران/ساری

ناشرعصر ماندگار

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی