10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانملف العدد: الإمبراطوریات و الشیعة الإمامیة! الواقع و الإفتراض (1)

نویسندهعدنان السید محمد العوامی

موضوعجغرافیا/آسیا/حوزه خلیج فارس

مکان چاپبیروت

تاریخ چاپ1416 هجری قمری

زبانعربی

شرق الجزیرة العربیة (1300 - 1800م) الإمبراطوریات التجاریة المتصارعة و الشیعة الإمامیة
جعفر الشایب کول جوان
PDF

عنوانشرق الجزیرة العربیة (1300 - 1800م) الإمبراطوریات التجاریة المتصارعة و الشیعة الإمامیة

نویسندهجعفر الشایب, کول جوان

موضوعجغرافیا/آسیا/حوزه خلیج فارس

مکان چاپبیروت

تاریخ چاپ1416 هجری قمری

زبانعربی

عنواننقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

نویسندهاحمد جمشیدیان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالکلام عند الامامیه نشاته، تطوره، و موقع الشیخ المفید منه

نویسندهمحدرضا الجعفری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت لاحیاء التراث

تاریخ چاپ1413 هجری شمسی

زبانفارسی

جابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی
عباس احمدوند سعید مسرور طاوسی
PDF

عنوانجابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی

نویسندهعباس احمدوند, سعید مسرور طاوسی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان
هدایت نادریان ابوالفضل رضوی محمد سپهری
PDF

عنوانرویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان

نویسندههدایت نادریان, ابوالفضل رضوی, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر پروین اصغری
PDF

عنوانبررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر, پروین اصغری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

تمایزات مبنایی دیدگاه شیعه امامیه با دیدگاه های فرجام گرایانه متاخر
مونا علوی معینی مهناز امیرخانی
PDF

عنوانتمایزات مبنایی دیدگاه شیعه امامیه با دیدگاه های فرجام گرایانه متاخر

نویسندهمونا علوی معینی, مهناز امیرخانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح جمل العلم و العمل

نویسندهعلی بن حسین علم الهدی, عبدالعزیز بن نحریر ابن براج

مصححکاظم مدیر شانه چی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشرمؤسسة نشر دانشگاه مشهد

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر