10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانالشیعة و الغلو وقفة نقدیة فی قراءات معاصرة حول العلاقة بین الشیعة و الغلاة

نویسندهمختار الاسدی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپلبنان

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمکتب شیعی امامان در دو سوی ایران‌گرایی ضدّ‌عربی و غلوگرایی از دیدگاه امیرمعزی

نویسندهابوالفضل هادی منش

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)
محمد علی چلونگر حمیدرضا مطهری
PDF

عنوانتشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)

نویسندهمحمد علی چلونگر, حمیدرضا مطهری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی

نویسندهپروین نبیان

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی
امیر احمد نژاد زهرا کلباسی
PDF

عنواندر جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی

نویسندهامیر احمد نژاد, زهرا کلباسی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش عالمان شیعه در خرافه زدایى در تاریخ معاصر

نویسندهحسین همایون مصباح

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و تبیین معنای غلو و غالی در اسلام و موضع شیعه در این خصوص

نویسندهمرتضی حق شناس

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/کلیات

مکان چاپساوه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالشیعه و الغلو وقفه نقدیه فی قراءات معاصره حول العلاقه بین الشیعه و الغلاه

نویسندهمختار الاسدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانغالیان دوره امام جواد (ع) و نوع برخورد آن حضرت با آن ها

نویسندهیدالله حاجی زاده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغالیان دوره امام رضا علیه السلام و چگونگی برخورد آن حضرت با آنها

نویسندهیدالله حاجی زاده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر