10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانمتکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تاکید بر منابع رجالی شیعه

نویسندهمجید شاکر سلماسی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانابن جهیم، مفید الدین ابوعبدالله محمد بن علی اسدی حلی

نویسندهرضا انزابی نژاد

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی

عنوانمحمد بن زین الدین علی بن ابراهیم بن حسن بن ابراهیم بن ابی جمهور احسائی

نویسندهصمد موحد

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی