10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنواننظریه پردازی های روشن فکرانه درباره روند «غرب شناسی عالمان شیعه»

نویسندهاحمد رهدار

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی