10203
نویسنده
320
موضوع
8944
منبع
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (203 - 183 ق)
جواد امام جمعه زاده رضا محموداوغلی
PDF

عنوانواکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (203 - 183 ق)

نویسندهجواد امام جمعه زاده, رضا محموداوغلی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام رضا (ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان

نویسندهعبدالکریم حسن پور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاملی در سیره سیاسی امام جواد (ع)

نویسندهام البنین چابکی, فروغ الصباح شجاع نوری, عشرت صادقی, فاطمه خادمی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغالیان دوره امام رضا علیه السلام و چگونگی برخورد آن حضرت با آنها

نویسندهیدالله حاجی زاده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

امام رضا (ع) و فرقه واقفیه
نعمت الله صفری فروشانی زهرا بختیاری
PDF

عنوانامام رضا (ع) و فرقه واقفیه

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, زهرا بختیاری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجریان غلو در عصر امام کاظم علیه السلام با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر

نویسندهیدالله حاجی زاده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

فرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری
حسن حسین زاده شانه چی علمدار حسین شاه
PDF

عنوانفرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, علمدار حسین شاه

موضوعکلام و فرق/فرق/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو دستگی در شیعیان امام کاظم (ع) و پیدایش فرقه «واقفه»

نویسندهعلی بیوکارا

مترجموحید صفری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع) , کلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپتهران

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرقه های درون شیعی دوران امامت امام رضا (ع) (با تکیه بر فطحیه و واقفیه)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع) , کلام و فرق/فرق/امامیه/واقفه

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه های مقابله با فرقه های کج اندیش در سیره امام رضا (ع)
نهله غروی نایینی عبدالله میراحمدی سلوکروئی
PDF

عنوانگونه های مقابله با فرقه های کج اندیش در سیره امام رضا (ع)

نویسندهنهله غروی نایینی, عبدالله میراحمدی سلوکروئی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی