10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانبررسی تطبیقی سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت اسماعیلیه در اهداف و اصول سازمانی

نویسندهجعفر شریفی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و سازمان وکالت امامیه اهداف و اصول سازمانی
محمدرضا جباری محمدکاظم ملبوبی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و سازمان وکالت امامیه اهداف و اصول سازمانی

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدکاظم ملبوبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260 , تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی