4349
نویسنده
316
موضوع
7860
منبع

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کتاب شناسی تاریخی مناقب نگاری اهل بیت (علیهم السلام) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناهداف و انگیزه های نگارش تاریخ و سیره اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم

نویسندهمحمد حسن مقیسه

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ نگار ایرانی در دربار عثمانی و رویکرد به تشیع با تکیه بر تاریخ جنابی

نویسندهآرمین دخت امین

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرورت بازنگری در تاریخ نگاری معاصر با تکیه بر معیارهای اصیل شیعی

نویسندهاحمد رهدار

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش شیعه در تاریخ نگاری اسلامی؛ بررسی و نقد اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الاول الهجری

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی نقش صحابه ایرانی امام جواد (ع) در گسترش تاریخ نگاری اسلامی در دوران عباسی

نویسندهاحمد عقیلی, مصطفی طباطبایی, سمانه حجارپور خلج

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانبررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام
احمد بادکوبه هزاوه معصومه آبانگاه ازگمی
PDF

عنوانعملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, معصومه آبانگاه ازگمی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقدیم نامه نویسی در دیباچه کتابها با تاکید بر تقدیم نامه نویسی در آثار شیعی

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ‌نگاری مدرن عصر پهلوی

نویسندهموسی نجفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنوانسیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب «البدایة و النهایة» در زمینه تاریخ تشیع
نعمت الله صفری فروشانی وحید میرجانی
PDF

عنواننقد تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب «البدایة و النهایة» در زمینه تاریخ تشیع

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, وحید میرجانی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر