اين كتاب از جمله كتب انساب است كه توسط ابن عنبه عالم شيعى و نسب شناس قرن نهم هجرى نوشته شده است. دانسته است كه عرب به انساب خود بسيار اهميت مى‏دهد و كتاب‏هاى بسيارى از قديم در باره اين دانش تدوين كرده است. بخشى از اين آثار به خاندان پيامبر(ص) و خاندان ابى طالب اختصاص دارد كه برخى از آنها را شيعيان و برخى را غير آنها نوشته اند. در اينگونه آثار علاوه بر شناسايى فرزندان ائمه و ذريه رسول خدا(ص)، مجموعه‏ اى از گزارش‏هاى تاريخى وجود دارد كه در كتب معمول تاريخى يافت نمى شود. ويژگى كتب انساب‏ تقسيمات و فصل بندى كتاب عمدة الطالب مانند ديگر كتب انساب چندان روشن و راهگشا نيست و براى يافتن يك شخص يا نسب او در اينگونه كتاب ها بايستى در مظان آن جستجوى كافى كرد زيرا ممكن است بيان فرزندان و نسل يك امام به تفصيل زيادى نياز داشته و به درازا بكشد و در اين بيان از طبقات قديم به نسل هاى بسيار دور منتقل شود و ناگهان به اجداد اوليه بازگشت نمايد. مؤلف به همه منابع خود اشاره نكرده اما در مواردى به نام راوى يا كتابى كه مطلب خاصى را از آن نقل كرده اشاره مى كند. انگيزه تأليف‏ ابن عنبه علت و انگيزه تأليف اين كتاب را چنين بيان كرده كه چون به مناطق مختلف سفر كرده، ديده است افرادى ادعاى علوى بودن دارند و كسى آن را انكار نمى‏كند، چه اينكه به انساب علويون آگاه نيستند؛ لذا براى تبيين اصول و فروع اين انساب كتاب حاضر را تاليف و به تيمور لنگ تقديم كرده است. وى تاريخ فراغت از اين كتاب را سال 814 ق ثبت كرده است.