فرقۀ اهل حق، يك گروه ديني ايراني با اعتقادات، گرايش ها و آداب و متون مذهبي خاصي است که در ميان طوايف لر، كرد و ترك  زبان پيرواني دارند. بنيانگذار اين فرقه، مرشدي به نام سلطان اسحاق است که خاستگاه آن شهرزور در كنار سيروان (دياله) در عراق امروزي است که از آنجا به ساير نواحي گسترش يافته است. اين فرقه به سبب غلو در حقّ حضرت علي عليه السلام، «علي اللّهي» نيز ناميده شده است. ايشان دوازده خاندان يا سلسلۀ اصلي دارند. از اصول مهمّ دين اهل حق، تجلّيات هفتگانۀ خداست. به تناسخ معتقد و منتظر ظهور صاحب زمان هستند. مناسك و مراسمي ويژه دارند و آيين ايشان التقاطي است. اين مقاله با هدف شناخت، تبيين و نقد آيين اهل حق تدوين يافته و با تكيه بر منابع مختلف، به تحليل شاخصه هاي مربوط به اين فرقه پرداخته است.

منابع مشابه بیشتر ...

5e36c44702b41.JPG

جایگاه اسرار در هندسه تبیین معارف امامیه

محمدتقی شاکر, حسن محمدی احمدآبادی

پذیرش وجود لایه های معرفتی برتر و لوازم آن، اهمیت جایگاه اسرار در رسیدن به فهم دقیق از معارف ‌دینی را جلوه گر می سازد. نگاشته حاضر میکوشد با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از داده های ‌کتابخانه ای، پس از بررسی معناشناختی سر و اشاره به خاستگاه آن در اسلام، دلایل استفاده پیشوایان شیعه ‌از اسرار را بیان دارد؛ سپس به اهمیت واکاوی مسئله سر و انتقال بخشی از اسرار موجود در میان ‌مجموعه معارف اهل بیت (ع) می پردازد؛ همچنین زوایای ایجابی و سلبی اسرار و افشای آن را نمایان ‌می سازد تا با اثبات لایه های متناظر آموزه های شیعی، به پیامدهای آن مروری داشته باشد.‌

5e36aa940fcf1.JPG

غلات از دیدگاه شیخ مفید

گزافه گویى درباره افراد و شخصیتها درمیان اقوام و ملل مختلف سابقه دیرین دارد. انسان به خاطر علاقه به خود و باورهاى خود دوست دارد رهبران و پیشوایان دینى و سیاسى اجتماعى خود را بیش از آنچه که هستند بزرگ جلوه دهد. زمانى که این پندار و تصور غلط نشانه عشق و ایمان به آنان تلقى شود موجب سقوط در وادى هولناک غلو مى گردد.