این نوشتار به معرفی و بررسی ویژگی های مفهومی موتیف های موجود روی صندوق بارگاه های بزرگان دین و امامزادگان در شهرستان ساری می پردازد. روش گردآوری اطلاعات، تلفیقی از شیوه کتابخانه ای و میدانی است و از عکاسی و فیش برداری برای این کار استفاده شده است.از 292 مورد تعداد نمونه هایی که به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند، به 8 مورد به عنوان نمونه های دارای ارزش های فرهنگی و زیبایی شناسانه پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندیشه های مذهبی تشیع، در جای جای نقوش موجود روی صندوق ها به ویژه در مورد نقوش هندسی، غالب است. هدف این پژوهش، معرفی و شناساندن نقوش صندوق ها و بررسی تاثیر عقاید شیعی در شکل گیری، صورت و محتوای این نقوش است.