بدیهی است که از نظر سببی، ذریه زهرا علیها السلام فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. اما روایاتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله در منابع معتبر شیعه و سنی وجود دارد که اثبات کننده رابطه سببی، بلکه به صورت ویژه موید وجود رابطه نسبی بین ذریه زهرا علیها السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله است. این مقاله در تلاش است تا رابطه نسبی را از منظر روایات اهل بیت (ع) و اهل سنت بررسی تطبیقی نماید.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5756813c407c8.jpg

نهضت امام حسین علیه السلام و انسجام اسلامی

علیرضا عالمی

با ژرف نگری در تاریخ اسلام از منظری تحلیلی به این نتیجه می رسیم که بر خلاف آنچه برخی از علما مدعی شده اند، نهضت امام حسین(ع) برای تفرقه و جدایی بین مسلمانان صورت نگرفت؛ بلکه با توجه به مبانی قرآنی و الگوی نبوی(ص)، این حرکت و نهضت، وحدت و انسجام جامعه اسلامی را در پی داشت؛ وحدت و انسجامی که در آن مقطع زمانی در نتیجه رسوخ عصبیت جاهلی، بنیانهای اسلامی خود را از دست داده بود؛ به نحوی که اطلاق جامعه و امت اسلامی بر آن دشوار می نمود. حرکت امام حسین(ع) برای احیای دوباره این بنیانها و بر اثر احساس مسئولیت درباره آنها صورت پذیرفت.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع) تاریخ/مبانی و کلیات/تقریب
مقاله