صحیفه سجادیه یادگار ارزشمند سید الساجدین حضرت امام علی بن الحسین(ع) است و یکی از غنی ترین گنجینه حقایق و معارف الهی به شمار می رود و مشتمل بر دقیق ترین مسائل توحیدي، عبادي، اجتماعی و اخلاقی است. حضرت سجاد(ع) به خاطر اختناق شدید اموي، بسیاري از معارف ناب اسلامی را در قالب دعاهاي صحیفه بیان داشته است. نوشتاري را که در پیش رودارید می خواهد روش و سبک امام سجاد(ع) در دعاهاي صحیفه را در بیان اهداف و مفاهیم موردنظر آن حضرت بازگو نماید. پرسش اصلی تحقیق این است که سبک و روش دعاهاي صحیفه سجادیه چگونه است؟ و چرا امام سجاد(ع) معارف بلند الهی ر ا در قالب نیایش بیان کرده است و سرانجام راهبرد و اهداف نیایش در این زبور آل محمد چیست؟ در پاسخ به همین سؤال ، این مقاله « توصیفی تحلیلی » تهیه و تدوین گردیده است . قالب، قالب دعا و نیایش است ولی سبک و مضمون آن، تبیین دین و ارزش هاي اخلاقی و معارف قرآنی و وظایف عبادي و آداب بندگی، و نیز منعکس کننده اوضاع اجتماعی، اقتصادي و سیاسی امت اسلامی است.

منابع مشابه بیشتر ...

5c1b6745afaac.JPG

تحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام

مریم شعبانزاده, محبوبه ایمانی

تحلیل گفتمان با کاوش فرایند کلام به بررسی زمینه های تولید سخن اعم از اندیشه های دینی، اجتماعی و سیاسی گوینده سخن و نحوه تولید آن و بازجست تعامل خواننده متن با کلام اطلاق می گردد. داستان مدح فرزدق (19 ـ 110 ق.) شاعر بلندپایه اموی از امام سجاد علیه السّلام معروف است که در آن هشام خلیفه اموی را با شعر و کلام خود در جمع، شرمنده کرده و حاکم قدرتمند زمان را از طریق کلام شکست داده است. او در این متن غیر از ستایش امام سجاد× با کاربرد خاصی از کلام، عقاید، اندیشه ها و باورهای مذهبی ـ سیاسی و مسایل روزگار خود را نیز بازنمایانده و با زبان به جنگ با ظالم روزگارخود شتافته و پیروز شده است. هدف این جستار بررسی انگاره های قصیده فرزدق و روشن شدن دلایل قدرت زبان او از طریق تحلیل گفتمان بر اساس نظریه وان دایک است و نشان داده می شود که توانش کلامی فرزدق در مواجهه او بر خصم و انتقال مفاهیم ایدئولوژیکی خود، از طریق نحوه خاص کاربرد واژگان و نحو و آرایه های ادبی خاص حاصل آمده است.