نوشتار حاضر، بررسي است در باب کتاب الفهرست و اهميت آن. کتاب الفهرست ابن نديم نگارش در 377، اثري است ارزنده که براي مطالع? تاريخ چهار قرن اول هجري اثري است مشتمل بر گاه اطلاعاتي منحصر به فرد. کتاب و دشواري‌هاي که در تصحيح آن وجود دارد، موضوع اصلي نوشتار حاضر بوده است و سعي شده در ضمن آن به برخي نکات مهم کتاب نيز اشاره شود. کتاب الفهرست پيچيدگي‌هايي که در کار تصحيح کتاب را وجود دارد را نيز نشان مي‌دهد؛ متن اصلي تأليف مؤلف و تحريرهاي مشتمل بر اضافات عموما توسط وزير مغربي به متن و چگونگي شناسايي نسخه‌هاي خطي متعلق به هر دسته.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5c3089fe2d612.JPG

دیدگاه‌های حدیثی عالمان متقدم امامی و دفاتر حدیثی ائمه شیعه به تدوین روات سنی

محمد کاظم رحمتی

محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حدیثی روشنی داشته‌اند از جمله درخصوص روایت دفاتر حدیثی که تحریرهای غیر شیعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده‌اند که هدف اصلی آن عدم آمیختگی دفاتر شیعی با دفاتر غیر شیعی بوده است. در نوشتار حاضر، چند متن حدیثی کهن شیعی که در میان اهل سنت نیز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای جلوگیری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آینده، با دقت خاصی به روایت میراث‌های مشترک متداول در میان شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص، از آثار مذکور پرداخته‌اند.

حدیث/پژوهشی
مقاله