نخستین نشست از سلسله نشست هاى (هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسى) با حضور جناب آقاى دکتر حقیقت و اعضاى گروه فقه سیاسى چهارشنبه نهم بهمن 1387 در پژوهشکده اندیشه سیاسى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار شد.

منابع مشابه بیشتر ...

59292f47077f7.jpg

بررسی تاثیر شیعیان کوفه از فرهنگ رای و قیاس در نیمه اول سده دوم

حسن طارمی راد, عبدالحمید ابطحی, سوسن فخرائی, محمد صادق واحدی فرد

توسعه فرهنگ رای و قیاس در سده اول ، به گونه ای مکمل و جبران کننده فقدان دست رسی به وحی شده بود و دست کم در موارد نبود موضوعی در کتاب و سنت ، مسائل از طریق رای و اجتهاد حل می شد. توسعه این روال در نظام فقهی و قضایی رایج موجب شد، افراد بسیاری آن را امری عادی تلقی کنند. این فرهنگ در میان برخی شیعیان عمدتا کوفی که تازه هدایت شده یا بیشتر با جریان عامه در تعامل بودند، تاثیراتی را آشکار کرده بود، و امام صادق ع تلاش کردند شیعیان را از لغرشگاه های این فرهنگ دور کنند. مقاله حاضر می کوشد به بررسی تاثر شیعیان کوفه از این فرهنگ در نیمه اول سده دوم بپردازد.

58c6c05a10a5d.jpg

مبانی فقه الحدیثی آیه الله میرزامهدی اصفهانی (۴)

محسن احتشامی نیا

نویسنده، در سه گفتار پیشین ـ که از شماره ۲ تا شماره ۴ درج شد ـ بخشى از مبانى فقه الحدیثى آیهالله میرزا مهدى اصفهانى را براساس آثار ایشان مورد بحث و بررسى قرار داده است. در این گفتار، مرورى بر آن مطالب همراه با تبیین برخى مطالب، در قالب ۲۰ نکته ارائه می شود.