منابع مشابه بیشتر ...

59774413b0469.JPG

ارتباط عقل و دین از منظر ایمان گرایان مسیحی و اخباریان شیعی

محمدرضا شمشیری

چگونگی ارتباط و نسبت عقل و دین از دیرباز دغدغه اندیشمندانی بسیار در حوزه های مختلف فکری و اعتقادی بوده است . در این مسیر ، غرب مسیحی تاکنون عقل گروی افراطی ، ایمان گرایی و عقل گرایی اعتدالی را تجربه کرده است . در جهان اسلام به طور کلی می توان از دو طیف عقل گرایی اعتزالی و نص گروی در قالب دیدگاه اهل نقل وخبر به عنوان دو خط فکری برجسته یاد نمود . این پژوهش بر آن است تا دیدگاه ایمان گرایان مسیحی را در اندیشه کرکگور ، ویتکنشتاین و پلانتینگا از یک سو و اخباریان شیعی با تمرکز بر آراء اخباریان معاصر در قالب دیدگاه مکتب تفکیک را از سوی دیگر در باب رابطه عقل و دین آشکار ، پاره ای از علل و عوامل شکل گیری هر دو گرایش ایمان گروی و نقل گرایی را مطرح نموده ؛ آنگاه صرف نظر از نقدهایی که به هر یک از آن ها شده است ، با کنار هم قرار دادن این دو رویکرد به داوری در خصوص کفایت یا نارسایی دیدگاه ها در دو حوزه ی فکری متفاوت در باره چگونگی رابطه ی عقل و دین ، نقاط مشترک و اختلافات در این باره دست یابد .

594faba7e2411.jpg

انگاره ی رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشه ی صدرایی

محمود هدایت افزا

مجلد سوم از مجموعه درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی عهده دار شرح حالات و افکار سهروردی ، متفکران مشهور مکاتب فلسفی شیراز و اصفهان ، ملاصدرای شیرازی ، مفسران و منتقدان حکمت متعالیه و فلسفه پژوهان شیعی معاصر است. از آن جا که مطالب هر یک از فصول پنج گانه مذکور توسط فرد مستقلی، گردآوری و با شیوه بیان مخصوص به خود او نگارش یافته، میزان توجه به جهات علمی و پژوهشی در هریک از این بخشها متفاوت است . در این میان فصل مربوط به اندیشمندان مکاتب شیراز و اصفهان به لحاظ ساختار، نظم در بیان و هدف گذاری مشخص بهترین فصل این مجلد و مباحث مربوط به مفسران و منتقدان فلسفه صدرایی به لحاظ ورود نامناسب به بحث، عدم تتبع لازم در منابع دست اول، ارائه گزارش های ابتر و مثله کردن نظرات برخی اندیشمندان عدم رعایت تناسبات کمی، نقدهای ناموجه بر ناقدان فلسفه صدرایی و...؛ ضعیف ترین فصل این مجلد بلکه پرنقض ترین بخش این مجموعه سه جلدی محسوب می شود.