دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

54e58df505c50.jpg

الشيعه فى كتاب بغيه الطلب فى تاريخ حلب لابن العديم( 588- 660 ق)

حسین واثقی

شهر حلب از بزرگترین شهرهای اسلامی از قرن اول هجری تا به امروز است. به گفته ابن العدیم مذهب تشیع تنها مذهب رایج در این شهر در قرن پنجم بوده است. سیف الدوله حاکم شیعی حمدانی بر این منطقه حکومت داشت. افراد زیادی از حلب در صفین حضور داشتند که در کتاب به معرفی آنان پرداخته شده است. علما و خاندان های شیعی مانند: بنو زهره، بنوحمدان و بنو خشاب  از دیگر مباحثی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.  

جغرافیا/آسیا/شامات
کتاب