واکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

این نوشتار به معرفی و بررسی کتابچه موقوفات بارگاه مطهر و منور امامزادهعلی بن محمد الباقر علیه السلام واقع در مشهد اردهال کاشان می پردازد. این کتابچه که ممهور به مهر تایید بزرگانی همچون مرحوم ملا محمد نراقی فرزند ملا احمد نراقی است.

منابع مشابه بیشتر ...

593e5d8313329.jpg

واکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

مهدی باریکر سفی

این نوشتار به معرفی و بررسی کتابچه موقوفات بارگاه مطهر و منور امامزادهعلی بن محمد الباقر علیه السلام واقع در مشهد اردهال کاشان می پردازد. این کتابچه که ممهور به مهر تایید بزرگانی همچون مرحوم ملا محمد نراقی فرزند ملا احمد نراقی است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

593e5d8313329.jpg

واکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

مهدی باریکر سفی

این نوشتار به معرفی و بررسی کتابچه موقوفات بارگاه مطهر و منور امامزادهعلی بن محمد الباقر علیه السلام واقع در مشهد اردهال کاشان می پردازد. این کتابچه که ممهور به مهر تایید بزرگانی همچون مرحوم ملا محمد نراقی فرزند ملا احمد نراقی است.

جغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان
مقاله