منابع مشابه بیشتر ...

55782d1d5e102.jpg

شبیه سازی انسان در فقه شیعه

مریم داوودی, امیر حمزه سالارزایی

  علیرغم معرفی شبیه‌سازی بعنوان پدیده‌ای نو باید گفت شبیه‌سازی از آغاز حیات در سیاره زمین همواره رخ داده و نقش حیاتی در تکثیر موجودات بویژه در کشاورزی ایفا نموده است.اما با این حال کشف پدیده شبیه‌سازی انسان از جمله علوم تجربی جوان و یکی از چالشهای قرن حاضر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و اخلاقی و متفکران عرصه‌های مختلف را به خود مشغول ساخته است. کلونینگ انسانی در دین مبین اسلام براساس دیدگاه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات،حکم عقل و اصل است فی نفسه به حکم اولی مانعی ندارد.زیرا براساس آیه‌ «افرأیتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» (واقعه64/-63)کلون‌سازی با مفهوم آفرینش منافاتی ندارد و انسان علت معده و فراهم‌کننده مقتضیات است و علت‌ تامه در خلقت خداوند است.اما به حکم ثانوی عدم جواز و حرمت این عمل است زیرا این پدیده طبیعت انسان و روابط انسانی را متأثر می‌کند و در سطح وسیع اگر انجام شود نظام جامعه را مختل می‌کند و اسلام هرگونه دخالت در طبیعت انسان از هر طریق بجز روش‌های بهبود مشروع را منع می‌نماید و تحقیقات پیرامون شبیه‌سازی تا زمانی که منافع‌ آن بیش از مضرات آن است مشکلی ایجاد نمی‌کند.اما استفاده از سلولهای بنیادی‌ جنینی در جهت درمان حرام است چون این کار مستلزم جدا کردن قطعه‌ای سالم از بدن‌ او و پیوند به دیگری است و نسخه بدل نفس محترمه است. پژوهش این مقاله از نوع توصیفی،تحلیلی با بررسی اسناد(آیات و نظرات‌ فقها)کتابخانه‌ای اینترنتی می‌باشد.