این نوشتار به بررسی وجود «ده‌فرمان» در قرآن می‌پردازد. نویسنده نخست به دیدگاه‌ مفسران سنی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بیشتر مفسران اهل سنت بر این باورند که «الواح» که قرآن از نزول آن بر حضرت موسی۷یاد می‌کند، الواح یک آیین‌نامه حقوقی مرتبط با قوانین شریعت یهود است. سپس به دیدگاه مفسران نخستین شیعه پرداخته و بدین باور رسیده است که مفسران نخستین شیعه با تمسک به دو واژه «موعظه» و «تفصیل» که در توصیف «الواح» آمده است، الواح را حاوی علومی دانسته‌اند که از پیامبران و اوصیای آنان به ائمه رسیده است و با واژه «جفر» که در روایات اهل بیت:آمده است مرتبط است. اما مفسران متأخر شیعه این دیدگاه را نپذیرفته‌ و بیشتر بر این عقیده‌اند که الواح شامل تورات و همه آن چیزهایی است که بنی‌اسرائیل برای حفظ عقاید و اعمال دینی‌شان بدان نیاز داشتند. آن‌گاه نویسنده رابطه الواح با علم امامان و مرجعیت آنان را از نگاه شیعه مورد بحث قرار داده است.

منابع مشابه بیشتر ...

597f554f1f2e5.jpg

بایسته های پژوهشی در موضوع امامت

احمدرضا غایی

امامت مقامی است بس عظیم که خداوند پس از آزمونهای دشوار، به بنده مقرب خود حضرت ابراهیم عطا کرده است. امامت از اصول دین و بر پایه توحید و نبوت است و تبلور دین خدا در مقام تفصیل اصول و فروع و بیان اخلاقیات شریعت، به امامت و ولایت قائم است. بایستههای پژوهشی زیادی در موضوع امامت وجود دارد که لازم است اندیشمندان و پژوهشگران به پژوهش و تحقیق در این موضوعات بپردازند. موضوعات پیشنهادی در سه محور کلی زیر ارائه شده است: 1. علم امام: ضرورت، گستره، ژرفا و سلامت آن 2. مبانی و معیارهای شخصیتی و توصیفی امام مبتنی بر کتاب، سنت و عقل 3. بررسیها و پژوهشهای تطبیقی در موضوع امامت و خلافت امیرالمؤمنین و امامان اهل بیت:.

597f528fda402.jpg

منابع علم اهل بیت علیهم السلام در روایات

خدیجه محمدی

منابع علم اهل بیت بیانگر گسترة عظیم دانشی است که فراتر از علم عادی بشر بوده و مجاری و مبادی آن از عالم غیب است . روایات فراوانی این منابع را به گونه های مختلف در پاسخ به سوال یاران و برخی افراد عادی و در زمان هجوم فتنه ها و مواقع دیگر ترسیم کرده است و بدین گونه جایگاه و منزلت بی بدیل امامان و نقش آنان را در هدایت گری جامعه بعد از پیامبر خاتم آشکارتر ساخته است . این نوشتار برآن است با بهره گیری از آیات و روایات به معرفی منابع مکتوب و همچنین منابع غیر مکتوب علم اهل بیت بپردازد.