صحابه رسول اکرم (ص)، تابعین و دانشمندان اسلامی، همه اتفاق نظر دارند که آیه تطهیر در باره پنج تن آل عبا (اصحاب کساء) فرود آمده‌است؛ حتی ام سلمه و عایشه که خود شاهد بر نزول آیه بوده و امید داشته‌اند که مشمول این آیه باشند بر دلالت آن فقط بر پنج تن تصریح کرده‌اند، با این حال، معدودی از افراد، با نظرات شخصی خود، کوشیده‌اند تا این آیه را یا فقط به زنان پیامبر(ص) اختصاص دهند و یا علاوه بر پنج تن، همسران آن حضرت را نیز مشمول آن بدانند. گروهی نیز دامنه شمول آن را گسترده‌تر دانسته و عموم خاندان پیامبر (ص) را در زمره اهل بیت شمرده‌اند. بدیهی است که اجتهاد شخصی آنان در مقابل نصوص و روایات معتبر باطل و مردود است. سیاق آیه نیز حکایت از اراده تکوینی خداوند بر زدودن آلودگیها از اهل بیت دارد.