در قرآن کریم در آیات بسیاری سخن از تأویل رفته و در یکی از آیات دانستن تأویل‌ محصور به علم الهی شده است.از سویی در روایات رسیده از اهل بیت نسبتی میان‌ اهل بیت و تأویل برقرار شده است.این مقاله در مقام بیان معنای تأویل در نظر اهل بیت‌ و تفاوت آن با تفسیر و نسبت میان ظاهر و باطن با تفسیر و تأویل است.همچنین تبیین‌ دیدگاه اهل بیت دربارهء قابل دسترس بودن تأویل برای دیگران با توجه به ظرفیت‌ پذیری تأویل قرآن است.تصدیق این نظریه نیز منوط به پاسخ شبهات از آن جمله‌ مذمت‌هایی است که در لسان اهل بیت(ع)نسبت به تأویل گران شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

5a954584b28c7.JPG

تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت (ع)

احمد خامه یار

مسیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت (ع) از کوفه تا شام، از موضوعات تاریخی مرتبط با مسئله اربعین حسینی است که درباره آن، میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنان، یکی از سه مسیر مستقیم (از طریق بادیه شام)، میانی (به موازات رود فرات) و سلطانی را به عنوان مسیرِ کاروان اسرا برگزیده‌اند. در این نوشتار با اشاره به وجود زیارتگاه‌های متعددی منسوب به سر امام حسین (ع) و دیگر شخصیت‌های اهل بیت (ع)، که در سده ششم هجری در شهرهای واقع در طول مسیر سلطانی وجود داشته، نتیجه گرفته شده که این مسیر، در سده‌های اولیه هجری، به عنوان مسیر احتمالی کاروان اسرای اهل بیت (ع) مشهور بوده است