در قرآن کریم در آیات بسیاری سخن از تأویل رفته و در یکی از آیات دانستن تأویل‌ محصور به علم الهی شده است.از سویی در روایات رسیده از اهل بیت نسبتی میان‌ اهل بیت و تأویل برقرار شده است.این مقاله در مقام بیان معنای تأویل در نظر اهل بیت‌ و تفاوت آن با تفسیر و نسبت میان ظاهر و باطن با تفسیر و تأویل است.همچنین تبیین‌ دیدگاه اهل بیت دربارهء قابل دسترس بودن تأویل برای دیگران با توجه به ظرفیت‌ پذیری تأویل قرآن است.تصدیق این نظریه نیز منوط به پاسخ شبهات از آن جمله‌ مذمت‌هایی است که در لسان اهل بیت(ع)نسبت به تأویل گران شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

5e20820409144.JPG

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

سیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

مبانی تفسیر قرآن یکی از مهمترین مباحث در حوزه علوم قرآن به شمار می آید و پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآن پژوهان و علاقه مندان به قرآن کریم به ویژه مفسران بزرگ بوده است. مبانی تفسیر، اصول موضوعه و باورهای بنیاد دینی اند که تفسیر قرآن بر ان ها استوار است. این باور ها و قضایا بر اصل امکان و جواز تفسیر یا کیفیت و روش و اصول و قواعد تفسیر اثر گذار بوده، به آن ها جهت می دهند. در واقع مبانی تفسیر، سبب چگونگی رویکرد تفسیری مفسران می گردد. وجود مبانی برای هر علمی امری لازم و مسلم است. از همین رو مفسران در طول تاریخ تفسیر، همواره براساس مبانی از پیش پذیرفته شده به تفسیر قرآن کریم پرداخته اند؛ اما طرح بحث درباره مبانی تفسیر به عنوان دانشی مستقل از آنجا پیدا شد که درباره برخی مبانی میان مفسران اختلاف نظر پدید آمد و در حالی که گروهی مبنا بودن قضیه ای را در تفسیر پذیرفتند، عده ای دیگر نفی ان قضیه را مبنای تفسیر خود قرار دادند. مقاله حاضر بر ان است، ضمن طرح دقیق و البته کلی مهمترین مبانی تفسیر قرآن یعنی الهی بودند قرآن، امکان و جواز تفسیر، ساختار چند معنایی قرآن، زبان قرآن، انسجام و پیوستنگی آیات و منابع تفسیر قرآن، به بررسی و تحلیل شمار مبانی از دیگاه مفسران شیعه بپردازد.