[منهج الصادقین فى الزام المخالفین] از تفاسیرارزشمند شیعى که به فارسى روان و سلیسى نگاشته شده و در میان علاقه مندان به قرآن رواج فراوانى دارد [ تفسیر منهج الصادقین] است . تفسیر[ منهج] همانند[ روض الجنان] تفسیرى جامع است که در آن مولف ازابعاد مختلف فرهنگ اسلامى سخن رانده و در پرتو آیات الاهى حقایق گوناگونى را عرضه کرده است .