[منهج الصادقین فى الزام المخالفین] از تفاسیرارزشمند شیعى که به فارسى روان و سلیسى نگاشته شده و در میان علاقه مندان به قرآن رواج فراوانى دارد [ تفسیر منهج الصادقین] است . تفسیر[ منهج] همانند[ روض الجنان] تفسیرى جامع است که در آن مولف ازابعاد مختلف فرهنگ اسلامى سخن رانده و در پرتو آیات الاهى حقایق گوناگونى را عرضه کرده است .

منابع مشابه بیشتر ...

5a92e39d28602.JPG

تصویر سیره علمی امام زین العابدین(ع) بر پایه منابع اهل سنت

مسعود مرادی, کوروش صالحی

علم لدنی از اختصاصات و ویژگی‌های مهم ائمه شیعه است. مطابق منابع روایی و اسناد تاریخی امام زین‌العابدین(ع) نیز به‌عنوان چهارمین امام منصوص شیعه از علمی سرشار برخوردار بوده است. حال آنکه متکی بر صفات اخلاقی ایشان بیشتر محققان بر ابعاد اجتماعی و منش‌های فردی وی تاکید کرده‌اند. اما با رجوع به منابع متقدم می‌توان دریافت آن حضرت با احراز جایگاه امام، مفسر و محدث، ضمن گره‌گشایی از مسائل دینی مختلف با تاکید بر قرآن کریم و با استعانت از علم خویش با درایت به بسیاری از پرسش‌های مطرح عصر خود پاسخ می‌داده است و متکی بر همین ویژگی اخلاقی توام با سرآمدی علمی و پیشقراولی دانشی مرجعیت یافته است. براساس این جایگاه آنچه مقرر است در این جستار بدان پرداخته شود یافت انعکاس سیره علمی امام زین‌العابدین در منابع متقدم اهل سنت است و اینکه: امام زین‌العابدین(ع) در پهنه علوم گوناگون دینی؛ یعنی فقه، حدیث، فتوا و تفسیر از دید اهل سنت چه جایگاهی داشته است؟ بر پایه یافته‌های این تحقیق، منابع متقدم اهل سنت ضمن تاکید گرامیداشت جایگاه علمی امامان شیعه به‌ویژه امام زین‌العابدین(ع) ایشان را به‌عنوان فقیه، محدث و مفسر یاد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نویسندگان اهل سنت از ابعاد علمی ایشان غافل نبوده‌اند، بلکه به سیره علمی ایشان از منظرهای گوناگون نگریسته اند. روش این پژوهش، توصیفی و شیوه گرد آوری اطلاعاتش، کتابخانه‌ای بوده است.

5964eebd43f55.jpg

شناسائى تفاسیر شیعه2

این تفسیر که به[ تفسیرابوالفتوح رازى] معروف است یکى از آثار گرانقدر فرهنگ اسلامى واز تفاسیر مهم و پربار تشیع است .اسلامى واز تفاسیر مهم و پربار تشیع است . تفسیرابوالفتوح در قرن ششم هجرى نگاشته شده است . تا آن روز پژوهشهاى قرآنى و تفسیرى عالمان اسلامى بیشتر به زبان عربى سامان یافته بود واین تفسیر گر چه اولین تفسیر پارسى نیست 2 ولى از مفصل ترین مهمترین بزرگترین و معتبرترین تفاسیر زبان فارسى است .