مسئله اختلاف شیعه و سنی یکی از محوری ترین مسائل در تاریخ اسلام و اندیشه اسلامی است.این مسئله ابعاد گوناگون دینی،اجتماعی و سیاسی دارد و از همین رو،بسیاری از پژوهشگران با استفاده از ابزارها و شیوه های گوناگون،و از دیدگاه خود به بررسی آنها پرداخته اند.یکی ازاین پژوهشگران،دکتر علی الوردی(1913-1995 م)،جامعه شناس و تاریخ نگار عراقی است که در این مقاله به بیان رویکرد و دیدگاه او در مورد این پدیده پرداخته ایم.الوردی مخاطبان بسیاری در عراق و کشورهای عربی و جهان داشته و این امر اهمیت آگاهی و بحث و مناقشه آثار وی را بیشتر روشن می سازد؛زیرا نفوذ و عمق بسیاری در جامعه مخاطب خود دارد.در نگاه کلی،الوردی پدیده اختلاف میان سنی و شیعه را پیش از هر چیز نتیجه شکاف میان آرمان گرایی و واقع گرایی در بسترهای اجتماعی و تاریخی می داند.در این راه وی به باز تفسیر رخدادهای صدر اسلام هم دست می زند.در قالب این مقاله تلاش شده است دیدگاه او در این زمینه ها مورد بحث قرار گیرد.