همزمان با گسترش دامنه بحران در بخشهای وسیعی از پاکستان، شیعیان این کشور شدیدتر از گذشته آماج حملات افراط گرایان واقع می شوند ورای بحران جاری، خشونت های ضد شیعی در پاکستان در چند دهه اخیر روندی مداوم داشته است هدف از «جنگ دایم» علیه شیعیان پاکستان چیست؟ با ورود گرایش های سلفی وهابی به مناطقی از پاکستان در اوایل دهه 1980 ، آموزه های فکری ایدئولوژیک آن، بستر فرهنگی اجتماعی مساعدی برای رشد و گسترش پیدا کرد تلفیق باورهای تندروانه مذهبی با عناصر سلحشوری و سنن خشک و سخت گیرانه قبایل پشتون موجب خلق «فرهنگ خشونت» در پاکستان شد که امروز در راستای اهداف راهبردی بازیگران فرامنطقه ای به کار می رود تلاش اسلام انگلیسی» رای «وهابیزه کردن» و «طالبانیزه کردن» پاکستان، با مانعی بزرگ چون «منطق شیعی» مبتنی بر میانه روی و اعتدال مواجه است از این رو، تضعیف و انزوای گرایش های اسلامی میانه رو اعم از شیعه و سنی در دستورکار «افرا گرایی» در پاکستان قرار گرفته است متن حاضر به واکاوی و استعاره شناسی این روند می پردازد.