منابع مشابه بیشتر ...

5a25134e09d2e.JPG

علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)

احمدرضا خضری, حسین خسروی

باتسلط مسلمانان براندلس ،به مرورآئین وفرهنگ اسـلامیدرمیـان سـاکنان آنجـاگسـترش یافت .با این همه به رغم آن که اندیشه هایمختلف دینیوگرایش هایگوناگون مـذهبی،مجـالیبـرایبـروز و ظهور در اندلس (در دورة اسلامی)به دست آوردند، تشیع درشمارمعدودمذاهبیبـودکـه اساسـافرصـتی برای بیان مبانی اعتقـادی خـودبـه دسـت نیـاوردوبـه سـبب وجـودعـواملی چنـد،راه برگسـترش وتثبیـت اندیشه های شیعی در اندلس بسته شد.اندلس اززمان فتح تاسرنگونی خلافت امویدرقرطبـه ،مـاهیتیامـوی داشت که سیاست های خود را بر مبنای نادیده گرفتن حق اهل بیت استوارساخته بود.درواقـع امویـان تـلاش فراونی برای گسترش مذهب بر اساس دیدگاه هایخودبه عمل آوردندوبـاحمایـت همـه جانبـه ازمـذهب مالکی،مجال هرگونه فعالیت راازدیگرمـذاهب ، خاصـه تشـیع سـلب کردنـد.ایـن موضـوع باعـث شـدتـا فعالیت ها وکوشش های پیروان تشیع دراندلس به گونـه ایآشـکارمحـدودشـده وشـیعیان ازبیـان باورهـاو انجام مراسم مذهبیخودبازمانند. تنهاپس ازبرافتادن امویان بودکه شیعیان فرصتیهرچنـدکوتـاه بـه دسـت آورندو باتأسیس خلافت حمودیتوانستندشمه ایازحضورسیاسـی-فرهنگـیخـودرادرانـدلس نشـان دهند.پرسش اصلی در این پژوهش آن است که : اولا به راسـتیعلـل وعوامـل عـدم گسـترش وناپایـداری تشیع در اندلس چه بود؟ ثانیا سیاست ها و برنامـه هـای حکمرانـان انـدلس خاصـه امویـان چـه تـأثیریدرایـن موضوع داشت ؟ این مقاله برآن اسـت تـابـراسـاس روش تحلیلـیوبـااسـتفاده ازمنـابع ،مآخـذومطالعـات تاریخیبه این دوپرسش پاسخ دهد