محیط امنیتی هر جامعه ای، تابع و برآیندی از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی و محیط خارجی آن است. بر این اساس، محیط امنیتی ایران به اقتضای طبیعت و هویت انقلابی — ایـدئـولـوژیکـی اش، و از جهـت تـاریخـی، فرهنگی و قومی به سبب موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیکی اش محیطی آسیب پذیر و مستعد بحران است. در شرایط کنونی بین المللی، رهیافت سنتی از امنیت که در آن تمرکز تقریباً انحصاری بر عوامل نظامی و خارجی است، به تدریج قابلیت تحلیلی و کاربردی خود را در بررسی های امنیت از دست می دهد و عناصر تازه ای، از جمله اهمیت یافتن ابعاد فرهنگی و اعتقادی در امر ژئوپلتیک، زوایای جدیدی را در بحث امنیت ملی ایران نشان می دهد. در حال حاضر، موقعیت ایران در حوزه» ژئوپلتیک شیعه، که ناشی از ترکیب شدن عوامل فرهنگی و اعتقادی با دسترسی به منابع عظیم انرژی و موقعیت های حساس ژئوپلتیکی و استراتژیکی است، حساسیت و توجه غرب را در دو محور ایدئولوژیکی — فرهنگی و امنیتی — راهبردی برانگیخته است. در این مقاله سعی شده است مسائل امنیتی ایران در ژئوپلتیک شیعه مورد بررسی قرار گیرد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

54f7157a9c5e5.jpg

ژئوپلتیک شیعه و مسأله امنیت ملی ایران

نفیسه فاضلی نیا

محیط امنیتی هر جامعه ای، تابع و برآیندی از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی و محیط خارجی آن است. بر این اساس، محیط امنیتی ایران به اقتضای طبیعت و هویت انقلابی — ایـدئـولـوژیکـی اش، و از جهـت تـاریخـی، فرهنگی و قومی به سبب موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیکی اش محیطی آسیب پذیر و مستعد بحران است. در شرایط کنونی بین المللی، رهیافت سنتی از امنیت که در آن تمرکز تقریباً انحصاری بر عوامل نظامی و خارجی است، به تدریج قابلیت تحلیلی و کاربردی خود را در بررسی های امنیت از دست می دهد و عناصر تازه ای، از جمله اهمیت یافتن ابعاد فرهنگی و اعتقادی در امر ژئوپلتیک، زوایای جدیدی را در بحث امنیت ملی ایران نشان می دهد. در حال حاضر، موقعیت ایران در حوزه» ژئوپلتیک شیعه، که ناشی از ترکیب شدن عوامل فرهنگی و اعتقادی با دسترسی به منابع عظیم انرژی و موقعیت های حساس ژئوپلتیکی و استراتژیکی است، حساسیت و توجه غرب را در دو محور ایدئولوژیکی — فرهنگی و امنیتی — راهبردی برانگیخته است. در این مقاله سعی شده است مسائل امنیتی ایران در ژئوپلتیک شیعه مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی
مقاله