منابع مشابه بیشتر ...

5a15608506553.JPG

پایگاه اجتماعی و دینی قیام سربداران

عباس محمدیان, علی ششتمدی

حکومت و جنبش سربداران، با وجودگستره و ماندگاري زمانی کم، اهمیت بسیار فراوانی در تاریخ ایران دارد. برخی ویژگی هاي این انقلاب، آن را از موارد مشابه، متمایز ساخته و به عنوان یک نهضت آزادي بخش با تفکّر شیعی شناسانده است. اهالی این قیام، در اثر زمینه هاي اجتماعی و با دیدگاهی شیعی که فرد دین دار را به مبارزه علیه ظلم فرامی خواند، علیه حکّام وقت شوریدند و نخستین حکومت شیعۀ دوازده امامی را بنیان نهادند. در این مقاله علل اجتماعی و مذهبی پیدایش تفکّر انقلاب در میان این مردم موردبررسیقرارگرفته و دیدگاه هاي مختلف موجود طرح و تحلیل خواهد شد. در پایان بر اساس استدلال هاي متن، پایگاه اجتماعی و دینی این قیام ارائه می شود.