منابع مشابه بیشتر ...

5a92e39d28602.JPG

تصویر سیره علمی امام زین العابدین(ع) بر پایه منابع اهل سنت

مسعود مرادی, کوروش صالحی

علم لدنی از اختصاصات و ویژگی‌های مهم ائمه شیعه است. مطابق منابع روایی و اسناد تاریخی امام زین‌العابدین(ع) نیز به‌عنوان چهارمین امام منصوص شیعه از علمی سرشار برخوردار بوده است. حال آنکه متکی بر صفات اخلاقی ایشان بیشتر محققان بر ابعاد اجتماعی و منش‌های فردی وی تاکید کرده‌اند. اما با رجوع به منابع متقدم می‌توان دریافت آن حضرت با احراز جایگاه امام، مفسر و محدث، ضمن گره‌گشایی از مسائل دینی مختلف با تاکید بر قرآن کریم و با استعانت از علم خویش با درایت به بسیاری از پرسش‌های مطرح عصر خود پاسخ می‌داده است و متکی بر همین ویژگی اخلاقی توام با سرآمدی علمی و پیشقراولی دانشی مرجعیت یافته است. براساس این جایگاه آنچه مقرر است در این جستار بدان پرداخته شود یافت انعکاس سیره علمی امام زین‌العابدین در منابع متقدم اهل سنت است و اینکه: امام زین‌العابدین(ع) در پهنه علوم گوناگون دینی؛ یعنی فقه، حدیث، فتوا و تفسیر از دید اهل سنت چه جایگاهی داشته است؟ بر پایه یافته‌های این تحقیق، منابع متقدم اهل سنت ضمن تاکید گرامیداشت جایگاه علمی امامان شیعه به‌ویژه امام زین‌العابدین(ع) ایشان را به‌عنوان فقیه، محدث و مفسر یاد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نویسندگان اهل سنت از ابعاد علمی ایشان غافل نبوده‌اند، بلکه به سیره علمی ایشان از منظرهای گوناگون نگریسته اند. روش این پژوهش، توصیفی و شیوه گرد آوری اطلاعاتش، کتابخانه‌ای بوده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a0985a47134f.JPG

دیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان

محمدرضا جعفری

اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیـامبر خـدا آنـان را بـه بشـر معرفی کرد. تحقق ماموریت بزرگ الهی اهل بیت در گـرو رعایـت حقـوق آنـان از سـوی مردم و انجام وظایف عمومی است . آشنایی با حقـوق اهـل بیـت و وظـایف مـردم دربـارة امامان برای آراستگی به آن ، رعایت حقوق و اجرای وظایف ، آگاه کردن دیگـران و نهادینـه (ص )شدن ارتباط امت و امام راهگشا و موثر است . افزون بر قرآن کریم ، سنت پیـامبر خـدا و امامان بهترین منابع امام شناسی است . در این نوشتار دیدگاه امام رضا(ع ) دربارة حقـوق اهـل بیت بر مردم از منابع حدیثی معتبر با روش توصیفی ـ تحلیلـی عرضـه شـده اسـت . نتـایج برآمده از احادیث رضوی در این نوشتار در راستای معرفت وظایف و تبیین مسئولیت هـای مسلمانان و شیعیان برای رسیدن به وضع مطلوب در ارتباطات با اهل بیت قرار دارد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات
مقاله