منابع مشابه بیشتر ...

5ccffbf2de0ee.JPG

شیعه شناسی در روزگار صفوی ( مروری بر یک اربعین حدیث با ارزش )

رسول جعفریان

کتـاب بسـتان الناظریـن فـی معرفـه ائمـه الهادیـن اثـر محمـد یوسـف بیـکا کـه در سـال 1120-1119نوشـته شـده، شـرح چهـل حدیثـی اسـت کـه نویسـنده ضمـن آن سـعی کـرده اسـت بـه مسـائل مختلفـی کـه بـه تشـیع و اعتقـادات صحیـح او مربـوط مـی شـود، بپـردازد. در واقــع، مــی تــوان آن را اثــری در معرفــی شــیعه و ویژگــی هــای آن دانســت. نویســنده در نوشـتار پیـش رو، بـا ارائـه گزارشـی از کتـاب، محتـوای آن را در بوتـه بررسـی قـرار داده اسـت.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a0985a47134f.JPG

دیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان

محمدرضا جعفری

اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیـامبر خـدا آنـان را بـه بشـر معرفی کرد. تحقق ماموریت بزرگ الهی اهل بیت در گـرو رعایـت حقـوق آنـان از سـوی مردم و انجام وظایف عمومی است . آشنایی با حقـوق اهـل بیـت و وظـایف مـردم دربـارة امامان برای آراستگی به آن ، رعایت حقوق و اجرای وظایف ، آگاه کردن دیگـران و نهادینـه (ص )شدن ارتباط امت و امام راهگشا و موثر است . افزون بر قرآن کریم ، سنت پیـامبر خـدا و امامان بهترین منابع امام شناسی است . در این نوشتار دیدگاه امام رضا(ع ) دربارة حقـوق اهـل بیت بر مردم از منابع حدیثی معتبر با روش توصیفی ـ تحلیلـی عرضـه شـده اسـت . نتـایج برآمده از احادیث رضوی در این نوشتار در راستای معرفت وظایف و تبیین مسئولیت هـای مسلمانان و شیعیان برای رسیدن به وضع مطلوب در ارتباطات با اهل بیت قرار دارد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات
مقاله