"این مجموعه مشتمل بر دو كتاب است ;یكی "الشجره الطیبه "و آن دیگری "الغیث الزابد ."مولفین هر دو كتاب ـ سید رضا صایغ و سید عبدالله بوشهری ـ متخصص در علم انساب و احساب هستند .هر دو كوشیده‌اند تا در آثارشان برخی از رجال شیعه را معرفی كنند" .شجره الطیبه "با ذكر امام موسی كاظم و اعقاب او آغاز و با توضیحی درباره اعقاب سید محمد غیاث ختم می‌گردد" .الغیث الزابد "با اعقاب سید عبدالله بلادی شروع گشته و با بحثی درباره علم الهدی پایان می‌یابد ."