منابع مشابه بیشتر ...

5960df40db22c.jpg

بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء» با رویکرد به تفاسیر شیعی

عزت الله مولایی نیا

دین مقدس اسلام که خاتم الادیان است، با توجه به نوع نگاه و رویکردی فکری و عملی آن به زندگی دنیوی و اخروی بشر، رژیم حقوقی خود، از جمله جایگاه حقوقی زن و مرد را در عرصه های مختلف، با یک نگاه عادلانه، فرارمزی و فرامادی و فرازمانی تنظیم نموده و در نصوص قرآن، سنت را به صورت یک دستورالعمل الزامی در معرض دید جهانیان قرار داده است. مقاله حاضر، آیه «الرجال قوامون ...» را – که یکی از ده ها آیه ای است که نظام حقوقی زن و مرد را در نهاد خانواده و گستره جامعه مطرح می نماید – با بهره گیری از آرای ارجمند پژوهشگران فریقین در حوزه های تفسیر، حدیث فقه، تاریخ و حقوق اسلام مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و دستاورد و نتایج حاصله را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهد.