منابع مشابه بیشتر ...

5a9d745d24246.JPG

انقلاب اسلامی و مسأله فلسطین: نکاتی درباره مطالعات اسلامی در فلسطین اشغالی (2): شیعه شناسی در فلسطین اشغالی

محمد کاظم رحمتی

نوشتار حاضر در دو بخش به معرفی دو کتاب از مطالعات شیعه شناسی محققان دانشگاه عبری اختصاص یافته است. بخش نخست، معرفی اثری نگاشته براشر و کوفسکی دباره غلات نصیریه است که علت توجه به این مساله در میان محققان فلسطین اشغالی بیشتر به دلیلی خاستگاه خاندان حاکم بر سوریه است که بر آمده از میان جامعه نصیریه (علویان) هستند.بخش دیگر مقاله به معرفی کتاب براشر که در حقیقت پایان نامه دکتری اوست به قرآن و تفاسیر قرآنی در سنت اولیه امامیه اختصاص دارد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a9d745d24246.JPG

انقلاب اسلامی و مسأله فلسطین: نکاتی درباره مطالعات اسلامی در فلسطین اشغالی (2): شیعه شناسی در فلسطین اشغالی

محمد کاظم رحمتی

نوشتار حاضر در دو بخش به معرفی دو کتاب از مطالعات شیعه شناسی محققان دانشگاه عبری اختصاص یافته است. بخش نخست، معرفی اثری نگاشته براشر و کوفسکی دباره غلات نصیریه است که علت توجه به این مساله در میان محققان فلسطین اشغالی بیشتر به دلیلی خاستگاه خاندان حاکم بر سوریه است که بر آمده از میان جامعه نصیریه (علویان) هستند.بخش دیگر مقاله به معرفی کتاب براشر که در حقیقت پایان نامه دکتری اوست به قرآن و تفاسیر قرآنی در سنت اولیه امامیه اختصاص دارد.

جغرافیا/آسیا/شامات/فلسطین
مقاله