منابع مشابه بیشتر ...

5a9419c32b51d.JPG

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

رضا برادران, علی الهامی, محمدصادق گل پور

ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺟـﺬاب در ﻣﯿـﺮاث ﻧﺒـﻮی ، ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﻫـﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم روﺑﻪ رو ﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﮕـﺮش ﻃﯿـﻒ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن، ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد، ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿـﺎن اﻣﻮﯾـﺎن ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺣـ ﺪﯾﺜﯽ و ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪی از ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻘﺪم و اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ واﮐﺎوی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﻧﺪان اﻣﻮی ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﻣﻮی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از واﻗﻌـﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ؛ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﺨﺴـﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد ﻣﻬﺪوﯾﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨـﺪ ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭼﻮن ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﯾﺎری ﮔﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

5a1294cf9986e.JPG

بررسی نقش اختلاف بین دو جریان سربدار و شیخیان در سقوط حکومت سربداران

حمزه حسینی

شکل گیري حکومت سربداران با مذهب تشیع در قرن هشتم هجري نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود. این حکومت از دو جریان سیاسی - نظامی (سربدار ) و نیروي مذهبی (شیخیان ) تشکیل شده بود . یکی از ویژگی ها ي بارز و همیشگی حکومت سربداران اختلاف و رقابت بین این دو جریان بود . مقاله حاضر در صدد است تا با بهره گیري از روش تحلیل محتوا (اسنادي) نقش اختلاف بین دو جریان شیخیان و سربداران را در سقوط حکومت سربداران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بدین ترتیب اختلاف و رقابت بین این دو جریان در سه دوره زمانی شامل یک دوران مسعود و شیخ حسن جوري دوم دوران آي تیمور تا حسن دامغانی و سوم دوران خواجه علی مؤید و درویش عزیز در مسائل مختلف سیاسی و مذهبی و ... مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت . یافته هاي این برر سی نشان می دهد که اختلاف و رقابت میان این دو جریان باعث گردید تا حکومت سربداران دچار بی ثباتی سیاسی و تضعیف درونی ، جنگ هاي داخلی و شکست در مقابل دشمنان خارجی شود که در نهایت آنها را به زوال و سقوط کشانید.