منابع مشابه بیشتر ...

55950414aa660.jpg

بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی

رضا قربانی زرین

ثقة الاسلام کلینی، بیست حدیث را با مضمون وجود دوازده امام پس از پیامبر؟ص؟ در کتاب الکافی نقل کرده است. این اخبار از » بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْ يَ نْ عَشَر وَ النَّصِّ عَلَيِْم « سوی برخی از معاصران مورد اشکال قرار گرفته و با تردید روب هرو شده است. مقالۀ حاضر نخست رابطۀ این باب در الکافی را با روایات مشابه در کتاب الغیبة نعمانی سنجیده و سپس با بررسی راویانی که به علت حضور آ نها، این روایات تضعیف شد هاند، نشان م یدهد که با توجه به قرائنی مانند طبقۀ این راویان بیشتر این روایات پیش از آغاز غیبت ضبط شد هاند؛ از ای نرو حتی در فرض پذیرش این راویان یا تعلق آنان به فرق دیگر مانند  واقفیه، نم یتوان محتوای روایات آ نها را باطل دانسته و به جعلی بودن آ نها حکم نمود.