منابع مشابه بیشتر ...

55950414aa660.jpg

بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی

رضا قربانی زرین

ثقة الاسلام کلینی، بیست حدیث را با مضمون وجود دوازده امام پس از پیامبر؟ص؟ در کتاب الکافی نقل کرده است. این اخبار از » بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْ يَ نْ عَشَر وَ النَّصِّ عَلَيِْم « سوی برخی از معاصران مورد اشکال قرار گرفته و با تردید روب هرو شده است. مقالۀ حاضر نخست رابطۀ این باب در الکافی را با روایات مشابه در کتاب الغیبة نعمانی سنجیده و سپس با بررسی راویانی که به علت حضور آ نها، این روایات تضعیف شد هاند، نشان م یدهد که با توجه به قرائنی مانند طبقۀ این راویان بیشتر این روایات پیش از آغاز غیبت ضبط شد هاند؛ از ای نرو حتی در فرض پذیرش این راویان یا تعلق آنان به فرق دیگر مانند  واقفیه، نم یتوان محتوای روایات آ نها را باطل دانسته و به جعلی بودن آ نها حکم نمود.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5e235b0ee7e09.JPG

تاریخ نگار گمنام شیعی؛ ابوالبقاء هبة الله حلی و کتاب المناقب المزیدیة فی اخبار الملوک الاسدیة

محمد کاظم رحمتی

نخست،مؤلف کتاب است که نام کامل آن در نسخهء خطی نیامده و با عنوان ابو البقاء هبة الله حلی از او یاد شد هاست که محققان‌ او را ابو البقاء هبة الله محمد بن نما حلی ربعی از خاندان آل نما معرفی کرده‌اند که نادرست است و مؤلف احتمالی این اثر ابو البقاء هبة الله ناصر به حسین بن نصر/نصیر(حلی)است.مطلب دیگر دربارهء منابع کتاب است.مصادر این کتاب،متون کهن تاریخی‌ و اغلب تألیف عالمان امامی است که اینک موجود نیستند و این بر اهمیت کتاب می‌افزاید.این نوشتار به این مطلب می‌پرازد.

کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری
مقاله