منابع مشابه بیشتر ...

55950414aa660.jpg

بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی

رضا قربانی زرین

ثقة الاسلام کلینی، بیست حدیث را با مضمون وجود دوازده امام پس از پیامبر؟ص؟ در کتاب الکافی نقل کرده است. این اخبار از » بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْ يَ نْ عَشَر وَ النَّصِّ عَلَيِْم « سوی برخی از معاصران مورد اشکال قرار گرفته و با تردید روب هرو شده است. مقالۀ حاضر نخست رابطۀ این باب در الکافی را با روایات مشابه در کتاب الغیبة نعمانی سنجیده و سپس با بررسی راویانی که به علت حضور آ نها، این روایات تضعیف شد هاند، نشان م یدهد که با توجه به قرائنی مانند طبقۀ این راویان بیشتر این روایات پیش از آغاز غیبت ضبط شد هاند؛ از ای نرو حتی در فرض پذیرش این راویان یا تعلق آنان به فرق دیگر مانند  واقفیه، نم یتوان محتوای روایات آ نها را باطل دانسته و به جعلی بودن آ نها حکم نمود.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5c3089fe2d612.JPG

دیدگاه‌های حدیثی عالمان متقدم امامی و دفاتر حدیثی ائمه شیعه به تدوین روات سنی

محمد کاظم رحمتی

محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حدیثی روشنی داشته‌اند از جمله درخصوص روایت دفاتر حدیثی که تحریرهای غیر شیعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده‌اند که هدف اصلی آن عدم آمیختگی دفاتر شیعی با دفاتر غیر شیعی بوده است. در نوشتار حاضر، چند متن حدیثی کهن شیعی که در میان اهل سنت نیز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای جلوگیری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آینده، با دقت خاصی به روایت میراث‌های مشترک متداول در میان شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص، از آثار مذکور پرداخته‌اند.

حدیث/پژوهشی
مقاله