بنیاداسلامى طاهر طرحى را براى تدوین دائره المعارف شیعه بسرپرستى دکتر مهدى محقق ارائه کرده واز همه اندیشمندان و محققان اسلامى خواسته است که این بنیاد را دراین امر مهم و ضرورى یارى رسانند.از آنجا که معرفى این طرح براى حوزه هاى علمیه نقش موثرى در جهت تدوین این اثر عظیم و ضرورى دارد مقدمه آن دراین شماره آورده مى شود.امیداست فضلا و طلاب حوزه هاى علمیه دعوت این بنیاد رااجابت کنند و باارسال مطالب وارائه طرحها و پیشنهادها در تکمیل آن گام موثرى بردارند