دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5e235b0ee7e09.JPG

تاریخ نگار گمنام شیعی؛ ابوالبقاء هبة الله حلی و کتاب المناقب المزیدیة فی اخبار الملوک الاسدیة

محمد کاظم رحمتی

نخست،مؤلف کتاب است که نام کامل آن در نسخهء خطی نیامده و با عنوان ابو البقاء هبة الله حلی از او یاد شد هاست که محققان‌ او را ابو البقاء هبة الله محمد بن نما حلی ربعی از خاندان آل نما معرفی کرده‌اند که نادرست است و مؤلف احتمالی این اثر ابو البقاء هبة الله ناصر به حسین بن نصر/نصیر(حلی)است.مطلب دیگر دربارهء منابع کتاب است.مصادر این کتاب،متون کهن تاریخی‌ و اغلب تألیف عالمان امامی است که اینک موجود نیستند و این بر اهمیت کتاب می‌افزاید.این نوشتار به این مطلب می‌پرازد.

کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری
مقاله