53
نویسنده
1
موضوع
50
منبع
پیدایش و شکل گیری شیعه
408
0

عنواننقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

نویسندهاحمد جمشیدیان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخی : جامعه شیعی و انتظار قیام از امامان - ع - در سیر تاریخی

نویسندهمحمدعلی قاسمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشینه تشیع و تطور آن در نخستین سده های تاریخ اسلامی

نویسندهمحمد حسین منظورالاجداد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرسید مصطفی میرسلیم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر