56
نویسنده
1
موضوع
50
منبع

عنوانجایگاه تشیع در اندلس در مقایسه با مذاهب دیگر (تحلیلی بر علل گسترش نیافتن تشیع در اندلس)

نویسندهمحمدعلی چلونگر

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)
احمدرضا خضری حسین خسروی
PDF

عنوانعلل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)

نویسندهاحمدرضا خضری, حسین خسروی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)
عبدالسلام الهراس سعید احمد اعراب
PDF

عنوانرسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)

نویسندهعبدالسلام الهراس, سعید احمد اعراب

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانعربی

نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس
اصغر منتظرالقائم حمیدرضا مطهری اصغر محمود آبادی
PDF

عنواننقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

نویسندهاصغر منتظرالقائم, حمیدرضا مطهری, اصغر محمود آبادی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهجرة آل البیت الی المغرب الاسلامی و انعکاساتها الدینیة

نویسندها. بن عون بن عتو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمما بعثه المجاهدون اللیبیون الی المرجعیة الشیعیة فی النجف الاشرف

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر