40
نویسنده
7
موضوع
33
منبع
بازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان
نعمت الله صفری فروشانی محمد زین العابدین
PDF

عنوانبازخوانی تاریخ شیعیان بنگال هند از آغاز تا دوره حکومت مغولان

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, محمد زین العابدین

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند
فاطمه جان احمدی محمدرضا رجب نژاد
PDF

عنوانبررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قطب شاهیان در هند

نویسندهفاطمه جان احمدی, محمدرضا رجب نژاد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانملوک حیدرآباد (تاریخ الممکلة القطب شاهیة فی الهند)

نویسندهمحمد سعید الطریحی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/قطب شاھیان

مکان چاپهلند

ناشردائرة المعارف الهندیة

تاریخ چاپ1426 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

حمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی
هاشم آقاجری عباس هاشم زاده محمدیه
PDF

عنوانحمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی

نویسندههاشم آقاجری, عباس هاشم زاده محمدیه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

استعمار انگلیس و حکومت شیعی اود (1722-1856 م)
سید محمد حسین منظورالاجداد منصور طرفدارای
PDF

عنواناستعمار انگلیس و حکومت شیعی اود (1722-1856 م)

نویسندهسید محمد حسین منظورالاجداد, منصور طرفدارای

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر