33
نویسنده
1
موضوع
29
منبع

عنوانمکتب شیعی امامان در دو سوی ایران‌گرایی ضدّ‌عربی و غلوگرایی از دیدگاه امیرمعزی

نویسندهابوالفضل هادی منش

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی
محمود تقی زاده داوری احمد بهشتی مهر
PDF

عنوانبررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, احمد بهشتی مهر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع
محمود جنیدی جعفری سیدسعید جلالی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع

نویسندهمحمود جنیدی جعفری, سیدسعید جلالی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی

مترجمعلی حسن نیا, حسن لاغری

نویسندهموشق آساتریان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمتدولوژی پژوهش در عرصه شیعه شناسی مراکز علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه های فرانسه (دانشگاه سوربون و مدرسه علمی پژوهش های عالی)

نویسندهسعید جازاری معمویی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریه پردازی های روشن فکرانه درباره روند «غرب شناسی عالمان شیعه»

نویسندهاحمد رهدار

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد اندیشه: شیوه ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام (تأملی بر مقاله «محدث» اتان کلبرگ)

نویسندهسیدعلی هاشمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو
سعادت غضنفری شهاب الدین وحیدی مهرجردی
PDF

عنوانجانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهسعادت غضنفری, شهاب الدین وحیدی مهرجردی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی در آثار شیعه‌شناسان غربی

نویسندهمریم صانع پور

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

شرق شناسی و مهدویت در برخی دایره المعارف های بزرگ
خدامراد سلیمیان حمید سعادت
PDF

عنوانشرق شناسی و مهدویت در برخی دایره المعارف های بزرگ

نویسندهخدامراد سلیمیان, حمید سعادت

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان (مطالعه اتفاقی مولفه های پدیدارشناسی عاشوراپژوهی دیوید پینالت در شبه قاره هند)

نویسندهمحمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر