144
نویسنده
1
موضوع
129
منبع

عنوانکم و کیف روابط تجاری میان ایران و مصر، مطالعه موردی؛ عصر سلجوقی و فاطمی

مترجممحسن رحمتی

نویسندهجرج. ت. اسکنلن

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

اهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان
مهدی فرمانیان حمزه علی بهرامی
PDF

عنواناهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان

نویسندهمهدی فرمانیان, حمزه علی بهرامی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننزهه المقلتین و اهمیت آن در تدوین تاریخ فاطمیان

نویسندهایمن فواد سید

مترجماسماعیل باغستانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاثیر بحران اقتصادی عصر فاطمی از نگاه مقریزی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمحراب امیرالمومنین علیه السلام الاول فی جامع الکوفة

نویسندهحاتم الشیخ علی الظهرة

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانحمدانیان و فاطمیان (معرفی کتاب تاریخ حمدانیان و فاطمیان، دکتر مریم معزی)

نویسندهیزدان فرخی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفاطمیان و حمدانیان (معرفی کتاب تاریخ فاطمیان و حمدانیان، دکتر محمدعلی چلونگر)

نویسندهآرمان فروهی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرایند انقلاب تا دولت فاطمیان (معرفی کتاب بین انقلاب و دولت، سمیه همدانی)

نویسندهایران دخت سام دلیری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر