490
نویسنده
10
موضوع
465
منبع

عنوانمکتب شیعی امامان در دو سوی ایران‌گرایی ضدّ‌عربی و غلوگرایی از دیدگاه امیرمعزی

نویسندهابوالفضل هادی منش

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی
محمود تقی زاده داوری احمد بهشتی مهر
PDF

عنوانبررسی روش ها و ویژگی های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیمی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, احمد بهشتی مهر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع
محمود جنیدی جعفری سیدسعید جلالی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه محمد عابد الجابری درباره تشیع

نویسندهمحمود جنیدی جعفری, سیدسعید جلالی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی

مترجمعلی حسن نیا, حسن لاغری

نویسندهموشق آساتریان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمتدولوژی پژوهش در عرصه شیعه شناسی مراکز علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه های فرانسه (دانشگاه سوربون و مدرسه علمی پژوهش های عالی)

نویسندهسعید جازاری معمویی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریه پردازی های روشن فکرانه درباره روند «غرب شناسی عالمان شیعه»

نویسندهاحمد رهدار

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد اندیشه: شیوه ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام (تأملی بر مقاله «محدث» اتان کلبرگ)

نویسندهسیدعلی هاشمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو
سعادت غضنفری شهاب الدین وحیدی مهرجردی
PDF

عنوانجانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهسعادت غضنفری, شهاب الدین وحیدی مهرجردی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر