371
نویسنده
8
موضوع
352
منبع

عنوانسمپوزیوم بین المللی شناخت شیعه در گذشته و حال

نویسندهجعفر سبحانی تبریزی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندراسات: التشیع فی قراءات هنری کوربن، مراجعه فی الاصول و المبتنیات

نویسندهامداد توران

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1430 هجری قمری

زبانعربی

عنواناول المنهاج: ازمه انتماء و اعتراف الشیعه جزء لایتجزا من الامه الاسلامیه

نویسندهحیدر حب الله

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

الظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه
حسن تقی زاده حسین رضایی . شهیدی
PDF

عنوانالظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهحسن تقی زاده, حسین رضایی, . شهیدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالشیعه فی العالم و تحدیات الواقع، نحو کیانیه شیعیه عالمیه

نویسندهشباب آل احمد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالخطاب الشیعی و التعریف العقلانی بالمذهب الامامی

نویسندهمحمود ایوب

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالتاثیر الشیعی فی مدرسه النظام الاعتزالیه العقلیه

نویسندهمحمد جاودان

مترجمحسین الکاظمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالانبعاث الشیعی فی العالم، قراءه فی کتاب «جیوبولتیک التشیع»

نویسندهمحمد دکیر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندو مسیر متفاوت یک مقصد، شیعه شناسی هانری کربن و محمدعلی امیرمعزی در گفت و گو با شهرام پازوکی

نویسندهشهرام پازوکی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفروزنده ادیبی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جست و جوی تشیع بازتفسیر نشده، مروری بر رساله «راهنمای ربانی در شیعه ی آغازین» نوشته دکتر محمدعلی امیرمعزی

نویسندهمحمد ایزدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفروزنده ادیبی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر