643
نویسنده
17
موضوع
604
منبع
از همان ابتدا شیعه به نگارش حدیث توجه و اهتمام ویژه داشته است. از این رو شیعه در حوزه حدیث از غنای ویژه ای برخوردار است. این منابع حدیثی را در دوبخش متون حدیثی و پژوهشها و مقالات تقسیم می کنیم. جمع کثیری از احادیث شیعه مربوط به ادعیه و زیارات شیعی است. کتاب های حدیثی و روایی و کتب ادعیه و همچنین کتاب های مربوط به تقویم و مناسبت های شیعی در این بخش آمده است.
مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تاکید بر احادیث ناظر بر امامت
محسن قاسم پور ابوطالب مختاری هاشم آباد
PDF

عنوانمبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تاکید بر احادیث ناظر بر امامت

نویسندهمحسن قاسم پور, ابوطالب مختاری هاشم آباد

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل بیت علیهم السلام
کاووس روحی برندق علی حاجی خانی علی بیدسرخی
PDF

عنوانچیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسندهکاووس روحی برندق, علی حاجی خانی, علی بیدسرخی

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع)

نویسندهکاووس روحی برندق

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالکافی؛ المجلد الخامس عشر - الروضه (الاحادیث 14816-15413)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الرابع عشر - الفروع؛ الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور و الکفارات (الاحادیث 13650-14815)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الثالث عشر - الفروع؛ الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427-13649)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الثانی عشر - الفروع؛ العتق و الصید و الاطعمه و الاشربه (الاحادیث 11137-12426)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الحادی عشر - الفروع؛ النکاح و العقیقه و الطلاق (الاحادیث 9921-11136)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد العاشر - الفروع؛ المعیشه و النکاح (الاحادیث 8677-9920)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد التاسع - الفروع؛ الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707-8676)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الثامن - الفروع؛ الحج (الاحادیث 6706-7706)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد السابع - الفروع؛ الزکاه و الصیام (الاحادیث 5720-6705)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد السادس - الفروع؛ الصلاه (الاحادیث 4786-5719)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الخامس - الفروع؛ الطهاره و الحیض و الجنائز (الاحادیث 3802-4875)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالکافی؛ المجلد الرابع - الاصول؛ الایمان و الکفر، الدعاء، فضل القران، العشره (الاحادیث 2618-3801)

نویسندهمحمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی

مصححمحمدحسین الدرایتی

موضوعحدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپقم

ناشردارالحدیث

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر