10095
نویسنده
319
موضوع
8847
منبع
فراگیر

عنوانبازمانده هایی از کتاب کهن در سیره نبوی از عالمی امامی؛ المبتدا و المبعث و المغازی الوفاة و السقیفة و الردة ابان بن عثمان بجلی

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

گزارش جامعه نشر دائرة المعارف شیعه- اصفهان: دائرة المعارف بزرگ شیعه به زبان انگلیسی
PDF

عنوانگزارش جامعه نشر دائرة المعارف شیعه- اصفهان: دائرة المعارف بزرگ شیعه به زبان انگلیسی

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه
عبدالرفیع رحیمی محممدکاظم شفائی
PDF

عنوانبررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

نویسندهعبدالرفیع رحیمی, محممدکاظم شفائی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

تأملی بر مذهب سراینده «علی نامه» تنها بازمانده میراث حماسی شیعه قرن پنجم
محمدرضا هدایت پناه حسین هدایت پناه
PDF

عنوانتأملی بر مذهب سراینده «علی نامه» تنها بازمانده میراث حماسی شیعه قرن پنجم

نویسندهمحمدرضا هدایت پناه, حسین هدایت پناه

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی
قدرت الله خیاطیان علیرضا شاه محمدی
PDF

عنواننگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

نویسندهقدرت الله خیاطیان, علیرضا شاه محمدی

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر