منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
حامد مقدم
517
279
PDF PDF
553
275
PDF PDF

عنواننظریه ی استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت

نویسندهحامد مقدم

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله، اشاعره، اهل حدیث و امامیه

نویسندهحامد مقدم

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی