437
نویسنده
7
موضوع
339
منبع
قرآن منبع اصلی مسلمانان در علوم اسلامی است. قرآن همچنین منبع اصلی اعتقادات و فقه اسلامی است از این رو از همان ابتدا اندیشمندان اسلام در راه شناخت هر چه بیشتر آن تلاش گسترده ای داشته اند. همین طور قرآن یکی از اصلی ترین منابع احکام و فقه شیعی است. منابع مربوط به قرآن را می توان در دوبخش تفاسیر و علوم قرآنی جای داد. در بخش تفاسیر کتاب های تفسیری شیعه و مقالات و پژوهش های مربوط به این موضوع قرار داده شده است. در بخش علوم قرآنی به مباحثی که در باره قرآن نگارش یافته توجه شده است.  در این بخش نیز متون و پژوهشها و مقالات به تفکیک آمده است. همچنین مباحث مربوط به تحریف قرآن در این بخش آمده است.   
2071
1472
PDF PDF

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت تقریر بحث - آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت دوم

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت - تقریر بحث آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت اول

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن
محمدحسین خوانین زاده کاوس روحی برندق
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

نویسندهمحمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

إهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح
احمد مهدوی الدامغانی ابوعلی البغدادی
PDF

عنوانإهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح

نویسندهاحمد مهدوی الدامغانی, ابوعلی البغدادی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه
سیدهادی میرمحمودی سیدرضا مودب
PDF

عنوانمبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهسیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه
محمدرضا ستوده نیا علی اکبر صافی اصفهانی
PDF

عنواناختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل
علیرضا طبیبی زهرا شرفی
PDF

عنوانبررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

نویسندهعلیرضا طبیبی, زهرا شرفی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر