864
نویسنده
57
موضوع
782
منبع

عنوانشواهد انتشار تشیع در اردن و فلسطین تا سده ششم هجری (1) : تشیع در طبریه و اردن

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجهان اسلام: ژئوپلیتیک شیعه و توهم هلال شیعی؛ سردرگمی تحلیل گران غربی: هلال شیعی از واقعیت تا عمل

نویسندهمصطفی بیات

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف
یحیی فوزی بهروز پایاب
PDF

عنوانتاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف

نویسندهیحیی فوزی, بهروز پایاب

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالشیعه العراق و قضیه القومیه العربیه الدور التاریخی قبیل الاستقلال

نویسندهومیض جمال نظمی

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز داراست الوحده العربیه

تاریخ چاپ1982 میلادی

زبانعربی

جریان اهل ادب امامیه در مدرسه حدیثی بغداد از آغاز تا سده چهارم هجری
علی اکبر ربیع نتاج محمد حسین شیرزاد محمدحسن شیرزاد
PDF

عنوانجریان اهل ادب امامیه در مدرسه حدیثی بغداد از آغاز تا سده چهارم هجری

نویسندهعلی اکبر ربیع نتاج, محمد حسین شیرزاد, محمدحسن شیرزاد

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضت علمی جبل عامل: فرازی از تاریخ شیعیان لبنان

نویسندهمحمد صدرهاشمی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر