406
نویسنده
14
موضوع
317
منبع

عنوانسیاستهای دینی مغولان و تأثیر آن بر ادیان و مذاهب؛ مطالعه موردی شیعیان ایران

نویسندهمحمد علی پورموسوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاست مذهبی سلطان حسین بایقرا (مطالعه موردی: تأثیر بر تشیع)

نویسندهحمیده شهیدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی (از 280 الی 444 ه.ق)
هاشم آقاجری صادق آیینه وند محمد حسن بیگی
PDF

عنوانعوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی (از 280 الی 444 ه.ق)

نویسندههاشم آقاجری, صادق آیینه وند, محمد حسن بیگی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 329 تا آخر آل بویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضتهای اسلامی در یک قرن اخیر (5): حرکتهای انقلابی شیعیان در طول تاریخ اسلام

نویسندهعبدالرحیم عقیقی بخشایشی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش عالمان شیعه در خرافه زدایى در تاریخ معاصر

نویسندهحسین همایون مصباح

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری(موضوع اصل یکصد و پازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ازمنظر اصول فقه شیعه
PDF

عنوانتاملی در ترکیب شورای موقت رهبری(موضوع اصل یکصد و پازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ازمنظر اصول فقه شیعه

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و رتبه بندی وب سایت های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ ،اس. ام .آر .تی . و اکشن فور هلس
PDF

عنوانبررسی و رتبه بندی وب سایت های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ ،اس. ام .آر .تی . و اکشن فور هلس

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر