532
نویسنده
14
موضوع
394
منبع
عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری
ناصر جدیدی پوراندخت رمضان جماعت
PDF

عنوانعوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری

نویسندهناصر جدیدی, پوراندخت رمضان جماعت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت
یحیی میرحسینی علی محمد میرجلیلی زهرا ابراهیمی محمد زارعی محمودآبادی
PDF

عنوانالگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت

نویسندهیحیی میرحسینی, علی محمد میرجلیلی, زهرا ابراهیمی, محمد زارعی محمودآبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه
احمد فلاح زاده محمد سپهری
PDF

عنواندرآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه

نویسندهاحمد فلاح زاده, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

چرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت
محمدرضا بارانی یونس غفاری پور
PDF

عنوانچرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت

نویسندهمحمدرضا بارانی, یونس غفاری پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر
ابوالحسن نواب عبدالحمید حکیم الاهی محمد حسن نادم
PDF

عنوانجستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر

نویسندهابوالحسن نواب, عبدالحمید حکیم الاهی, محمد حسن نادم

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا
زهرا روح الهی امیری زینب شریفی شکوه
PDF

عنوانرویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا

نویسندهزهرا روح الهی امیری, زینب شریفی شکوه

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1174-1304ش قاجاریه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1398 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه شناسی در روزگار صفوی مروری بر یک اربعین حدیث باارزش

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری
نصرالله پور محمدی املشی شمس الله غلامی
PDF

عنواننظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری

نویسندهنصرالله پور محمدی املشی, شمس الله غلامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی انگیزه‌های شاه اسماعیل اول صفوی برای ترویج تشیع

نویسندهسعید نجفی نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 907 تا 1210 انقراض زندیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

رفتارشناسی خلفای عباسی عصر دوم در مواجهه با شیعیان امامی از خلافت متوکل تا پایان خلافت الراضی بالله
طاهره آذرفر محبوبه شرفی
PDF

عنوانرفتارشناسی خلفای عباسی عصر دوم در مواجهه با شیعیان امامی از خلافت متوکل تا پایان خلافت الراضی بالله

نویسندهطاهره آذرفر, محبوبه شرفی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران
فیض الله بوشاسب گوشه محمد دشتی حجت رحیمی
PDF

عنوانبررسی فراز و فرود تعاملات سیاسی شیعیان امامیه با حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان در ایران

نویسندهفیض الله بوشاسب گوشه, محمد دشتی, حجت رحیمی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننمونه سوال و جواب های فقهی شیعیان امامی در قرن ششم هجری در ری : ابوالفتوح رازی

نویسندهسیدمحمد حسین حکیم

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع در عصر سلجوقی ؛ تهدیدهای فرارو و عوامل تداوم

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندگر اندیشی و تاثیر آن بر مطالعات عاشورا د دوره معاصر (1305-1357) در ایران

نویسندهسید محمد حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/دوره پهلوی شمسی (1304-1357)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعه سیر تحول تاریخی روحانیان شیعه نقش نوگرایی و نوسازی در تغییر منش و روش سیاسی روحانیان در انقلاب مشروطه

نویسندهمحمد سمیعی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1174-1304ش قاجاریه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر